LANGUAGE: PL | EN | DE | RU | LT
http://grunwald.warmia.mazury.pl
Bitwa już się rozpoczęła!

Bezpieczeństwo

Radzi nadkom. Przemysław Polechoński, ekspert w dziedzinie imprez masowych Sztabu Policji KWP w Olsztynie
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator, który jest zobowiązany zapewnić:
 • pomoc medyczną;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Organizator opracowuje i udostępnia uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Uczestnicy natomiast są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
 
Warto pamiętać, że zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 
Organizator jest także uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 
Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione;
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń, o których mowa powyżej.
 
Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora zawierającego następujące informacje:
 • nazwę wystawcy;
 • numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy;
 • termin ważności;
 • pieczęć i podpis wystawcy. 
Służby porządkowe są obowiązane: 
 
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
 • osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa powyżej;
 • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa powyżej;
 • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej.
 
Służby informacyjne organizatora są obowiązane do:
 • informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
 • informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
 • niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
 • reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. 
Przepisy karne
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
 • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych (stawka dzienna od 10 do  2000 zł), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych (stawka dzienna od 10 do 2000 zł), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
POWRÓT DO LISTY
WEŹ UDZIAŁ W WIELKIEJ INSCENIZACJI
Copyright by Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie